Contingut

 1. Contrarellotges
 2. Problemes del mes
 3. Usuaris
 4. Preguntes freqüents (FAQ)

Contrarellotges


 • Una contrarellotge consta de 15 problemes d'estil test amb 5 opcions cadascun.
 • Els problemes es resolen per ordre, un a un, amb el temps limitat per cada problema.
 • Els temps i punts dels problemes són:
Bloc 1 5 problemes 3 punts 1 minuts i 30 segons per problema
Bloc 2 5 problemes 4 punts 3 minuts per problema
Bloc 3 5 problemes 5 punts 4 minuts i 30 segons per problema
 • Entre problema i problema hi ha 20 segons d'espera.
 • En total, una contrarellotge dura 50 minuts.
 • Per cada problema els participants es divideixen en taules de 5 en 5, segons l'ordre de la classificació.
 • Cada problema suma o resta punts segons la resposta:
Resposta Símbol Punts al bloc 1 / 2 / 3
Sense resposta 0 punts
Resposta correcta 3 / 4 / 5 punts
Resposta correcta més ràpida de la taula (3 / 4 / 5) + 1 punts
Resposta incorrecta −0.75 / −1 / −1.25   (−¼ dels punts)
 • Mentre no s'esgoti el temps del problema, pots canviar l'opció que hagis marcat (o desmarcar-la). Ara bé, només pots guanyar el punt extra per rapidesa amb la primera resposta que marquis.
 • La puntuació inicial és de 25 punts, de manera que la puntuació mínima serà de 10 punts (responent-ho tot malament), i la màxima serà de 100 punts (responent tots els problemes correctament i conseguint tots els punts extra per rapidesa).
 • Cada concurs va adreçat a un nivell (per exemple, 4t d'ESO). Els usuaris que hagen superat 4t d'ESO (estudiants més majors, professors, etc.) poden participar al concurs obert, que té una classificació paral·lela.
 • Pots provar com funciona una contrarellotge entrant al Concurs de prova.
 • Després de cada contrarellotge, tots els participants rebran un diploma per correu electrònic, certificant la seua participació i incloent totes les dades: nom i cognoms, puntuació, posició a la classificació, etc.
 • Es pot tornar a participar a les contrarellotges passades de manera virtual. Els problemes van apareixent igual que en el concurs real, però competeixes contra «usuaris fantasmes». Aquests usuaris, que són els que van participar inicialment al concurs, van marcant les seues respostes tal com ho van fer el dia de la prova.

Problemes del mes


 • Cada mes —de setembre a juny— es publiquen tres problemes, corresponents als nivells de 6è de primària, 2n d'ESO, 4t d'ESO i 2n de Batxillerat, i es disposa de tot el mes per respondre.
 • Els problemes tenen una dificultat similar als problemes del Bloc 3 d'una Contrarellotge, però la resposta és oberta (sense opcions disponibles) i s'envia mitjançant un formulari.
 • En cas de respondre incorrectament al problema, l'usuari tindrà accés a una 1a pista aclaridora. Si torna a respondre incorrectament, se li facilitarà una 2a pista.
 • Els usuaris poden obtindre les següent medalles:
Medalla d'or Resposta correcta al primer intent.
Medalla de plata Resposta correcta al segon intent (ha vist la Pista 1).
Medalla de bronze Resposta correcta al tercer intent (ha vist les Pistes 1 i 2).
Medalla de xocolata Resposta correcta en més de 3 intents.

Usuaris


Davant del nom de cada usuari, hi ha un símbol que indica el seu curs. A continuació hi ha una taula amb els diferents símbols que poden tenir els usuaris:
Llista de símbols de nivell
1p     1r de primària 1e     1r d'ESO Universitat     Universitat
2p     2n de primària 2e     2n d'ESO Professor/a     Professor/a
3p     3r de primària 3e     3r d'ESO Curs indeterminat     Altres, curs no especificat
4p     4t de primària 4e     4t d'ESO
5p     5è de primària 1b     1r de Batxillerat
6p     6è de primària 2b     2n de Batxillerat

Preguntes freqüents (FAQ)

Quin serà l'horari de les contrarellotges?

Les contrarellotges es realitzen fora de l'horari lectiu. Per tal de trobar l'horari més adient per tothom, s'ha habilitat una enquesta de disponibilitat horària.

Les primeres Contrarellotges es van realitzar els dilluns a les 19h. Des de febrer de 2018, i a la vista dels resultats de l'enquesta, hem decidit convocar les Contrarellotges els diumenges a les 19h, tot i que açò pot canviar en un futur si es creu convenient.

Vaig a 1r d'ESO, 3r d'ESO o 1r de Batxillerat, no hi ha concursos per a mi?

Pots participar als concursos d'un nivell superior (2n d'ESO, 4t d'ESO o 2n de Batxillerat), i segur que pots resoldre la majoria de problemes! Intentarem posar els problemes amb una dificultat variada i sense dependre massa en els continguts específics dels cursos de l'institut.

Sóc professor. Com puc saber si els meus alumnes han participat a una contrarellotge?

Pots demanar als alumnes que t'envien el diploma que poden descarregar després del concurs.

Com funcionen les "taules" de les contrarellotges?

Per cada problema, els usuaris s'agrupen de 5 en 5 segons l'ordre de la classificació (els 5 que més punts tenen van a la Taula 1, els 5 següents van a la Taula 2, etc.). Es tracta de taules virtuals, els participants veuen a sota de l'enunciat del problema els 5 usuaris que hi ha a la seua taula.

Quan s'esgota el temps del problema, es corregeix (i se sumen o resten els punts corresponents a cada usuari, segons si han encertat la resposta o no), amb la peculiaritat que l'usuari més ràpid en encertar de cada taula guanya un punt extra.

Després, es tornar a ordenar la classificació amb la nova puntuació de cada usuari, i per al proper problema es torna a fer el repartiment de les taules.