Problema del mes de maig de 2023: 2n de Batxillerat

Pere estava preparant una paradeta per vendre llibres en Sant Jordi. Posa els llibres en una pila dins d'una caixa, de manera que quan un client li vol comprar un dels llibres cal que tregui tots els que estan a sobre primer. No tots els llibres són igual de pesats ni és igual de probable que algú els vingui a comprar.

Tenint en compte que els pesos i les probabilitats de compra de cada llibre són:

Llibres A B C D E F
Pes (g) 800 600 300 500 400 300
Probabilitat 2/5 3/10 1/10 1/12 1/15 1/20

de quantes maneres diferents podria haver col·locat els llibres per tal de minimitzar l'esperança del pes aixecat per atendre al seu client?

NOTA: L'esperança (valor esperat) és el valor que es pot esperar que obtinguis quan facis un experiment aleatori. Es calcula multiplicant el valor de cada resultat per la probabilitat d'aquest resultat i sumant. Per exemple: si en la caixa hi ha dos llibres, el de dalt amb pes $1\text{ kg}$ i probabilitat $1/4$ i l'altre amb pes $2\text{ kg}$ i probabilitat $3/4$, tenim probabilitat $1/4$ d'haver de levantar $1\text{ kg}$ i probabilitat $3/4$ d'haver de levantar $3\text{ kg}$. De manera que l'esperança és $1/4\times1+3/4\times3=2,5\text{ kg}$.

Si dos llibres tenen la mateixa probabilitat, la millor manera d'ordenar-los és posar el més lleuger a dalt; i si dos llibres tenen el mateix pes, lo millor és posar el més probable a dalt. Però per ordenar els llibres d'en Pere no basta amb aquesta observació.

Per trobar el criteri general intenteu trobar la millor manera d'ordenar només dos llibres: un amb probabilitat $p_1$ i pes $w_1$, l'altre amb probabilitat $p_2$ i pes $w_2$.

I fixeu-vos en el cas d'igualtat! Quan dona igual quin llibre posar a dalt?

Si tenim dos llibres amb probabilitats i pesos $p_1,w_1$ i $p_2,w_2$ respectivament, posant el primer a dalt obtenim una esperança de $E_1=p_1w_1+p_2w_1+p_2w_2$. Mentre que si posem el segon a dalt l'esperança és $E_2=p_2w_2+p_1w_2+p_1w_1$. Restant els termes comuns dels dos costats obtenim: $$ E_1 \leq E_2 \iff p_2w_1 \leq p_1w_2 $$

Però aquesta expressió es pot escriure d'una manera més iluminadora: $$ p_2w_1 \leq p_1w_2 \iff \frac{w_1}{p_1} \leq \frac{w_2}{p_2} $$

De manera que hauríem de posar a dalt el llibre $1$ si i només si té la proporció pes-probabilitat més petita que el llibre $2$. Fent el mateix raonament quan hi ha més llibres trobem que quan els llibres estiguin ordenats de la millor manera, cada llibre tindrà el valor de $w_i/p_i$ més gran o igual al que té a sota. De fet aquesta condició és suficient, ja que raonant com abans es pot veure que totes les configuracions que satisfan aquesta condició tenen la mateixa esperança.

Ara que ja saps quin criteri seguir per ordenar els llibres, de quantes maneres ho pots fer per tal que es compleixi la condició?

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.

# Usuari Data

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n de Batxillerat.

# Usuari Data
Universitat  Oriol47 01/05/2023
Professor/a  arakelov 28/05/2023
Curs indeterminat  Anton 13/05/2023